Jana Amanová, Finská 307, 46861 Desná, IČO: 76335925

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Vážení zákazníci,
tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše osobní údaje, když navštívíte naši stránku janiaman.cz.

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

OBSAH

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?
Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?
Co jsou to cookies a jak je využíváme?
Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?
Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?
Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?
Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?
Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?
Dotazy a kontakty
Změny těchto zásad

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Jana Amanová, Finská 307, 46861 Desná, IČO: 76335925.

Správce určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže. Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem zpracováváme.

Osobní údaje (Kategorie a příklady)

Základní identifikační a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení,
  • pozice, společnost, IČO, DIČ,
  • e-mail, telefonní číslo,
  • bydliště, sídlo (fakturační adresa),
  • uživatelské jméno a heslo registrovaného zákazníka e-shopu,
  • údaje o provedených objednávkách.

Účel zpracování

 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace,
  • zasílání obchodních sdělení zákazníkům,
  • řešení reklamací a stížností.

Právní základ zpracování

 • Uzavření a plnění smlouvy, • plnění zákonných povinností (zejm. účetnictví a daňové povinnosti), • oprávněný zájem na zajištění komunikace se zákazníky, • oprávněný zájem na vymáhání pohledávek a vyřešení reklamací a stížností.


Údaje pro marketingové účely

 • jméno a příjmení,
  • pozice, společnost
  • e-mail, telefonní číslo,
  • údaje o nákupních zvycích zákazníků (zejm. datum / cena a název nakoupených výrobků).

Účel zpracování

 • Zasílání informací o nových produktech a jiných obchodních či marketingových sděleních,
  • propagace a podpora prodeje.

Právní základ zpracování

 • Souhlas se zasíláním obchodních sdělení,
  • oprávněný zájem na oslovování zákazníků přímým marketingem.


Údaje o návštěvách webových stránek (zejména IP adresy a cookies).

Účel zpracování

 • Analýza chování návštěv webu, vylepšení webových stránek a e-shopu, evidence pro statistické a analytické účely.
  Více informací o cookies naleznete v kapitole „Co jsou to cookies“ níže.

Právní základ zpracování

 • Oprávněný zájem na správě a vylepšování webových stránek (nezbytné cookies),
  • souhlas se zpracováním statistických, preferenčních a marketingových cookies udělený na stránkách www.esthedermsalon.cz/JaniAman.


Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které následně zpracováváme, získáváme přímo od Vás, zákazníků, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES) nebo z Vašich návštěv na webových stránkách.
Co jsou to cookies a jak je využíváme?


Cookies


Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).
Používáme jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.
Na našich webových stránkách používáme

 • cookies první strany, tzn. cookies, které jsou vytvářeny přímo navštívenou webovou stránkou
  • cookies třetích stran, které jsou vytvářeny na navštívené webové stránce ostatními weby (jedná se např. o reklamy nebo obrázky, přičemž tyto cookies nejsou pod kontrolou provozovatele příslušné webové stránky).


Cookies použité na stránkách

Na našich webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies používáme, abychom zajistili správné fungování webových stránek a umožnili Vám se po webových stránkách pohybovat a využívat jejich základní funkce. Tyto cookies jsou pro používání webových stránek nezbytné a k jejich používání nepotřebujeme Váš souhlas;
  • Statistické cookies shromažďujeme k analytický účelům, abychom zjistili, jak jsou naše webové stránky navštěvovány a využívány. Získaná data nám umožní naše webové stránky dále vylepšovat;
  • Preferenční cookies obsahující informace o Vašich zájmech a preferencích shromažďujeme, aby byl obsah našich webových stránek pro Vás co nejzajímavější;
  • Marketingové cookies zaznamenávají Vaši návštěvu na našich nebo jiných webových stránkách, které jste navštívili, a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Někteří naši partneři umísťují na naše webové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. Tyto zahrnují i cookies pro sociální média, která umožňují sdílení Vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook, Google Plus, YouTube, Twitter, Pinterest atd.

Nastavení (odstranění) cookies

Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem prohlížeči.Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit webových stránek.
Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

 1. a) Externí poskytovatelé služeb
  Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, marketing a propagaci a provoz webových stránek. Pro účely plnění jejich povinností jim musíme předávat určité osobní údaje.
  Externí poskytovatelé služeb jsou však prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. Se všemi těmito poskytovateli máme uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů.

  b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností jsme povinni sdílet Vaše osobní údaje se třetími osobami, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.
Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
  • finanční instituce (banky, pojišťovny),
  • policie, státní zastupitelství,
  • externí poradci.


Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

Vaše osobní údaje můžeme předat do zemí mimo EHP např. pokud některý z našich poskytovatelů služeb využívá personál či vybavení, které se nachází mimo EHP.
S ohledem na ochranu Vašeho soukromí, základní práva a svobody a výkon Vašich práv máme zavedena bezpečnostní opatření, když zejména zajišťujeme adekvátní úroveň ochrany na základě standardních smluvních doložek EU, které vychází z modelových doložek Evropské komise. Chcete-li podrobnější informace ohledně takového předávání, můžete nás kontaktovat (viz „Dotazy a kontakty“ níže).

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů využíváme moderní IT bezpečnostní systémy, udržujeme vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
  • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese;
  • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním z naší strany, příp. zpracovatelů;
  • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
  • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo Vámi oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) jste napadli správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale osobní údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy;
  • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely našich oprávněných zájmů;
  • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;
  • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se domníváte, že porušujeme povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.


Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte, prosím, poštou na naší adrese uvedené výše, příp. telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.
e-mail: vizaz@janiaman.cz
tel.: +420775672653

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady rozhodneme změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách www.esthedermsalon.cz/JaniAman

Ujišťujeme Vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji.

 27.9. 2022