1. OBECNÉ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím:

Jana Amanová

Finská 307

46861 Desná

IČO: 76335925

DIČ: cz885505

(Dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese: www.esthedermsalon.cz/JaniAman

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

e-mail: vizaz@janiaman.cz

mobil: +420775672653

1.3. Číslo účtu prodávajícího pro bezhotovostní platby:

IBAN: 2301197213/2010

1.4. Kupující před odesláním objednávky prodávajícímu bude vyzván k potvrzení, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na příslušnou kupní smlouvy, uzavřenou na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny související vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.5. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od VOP, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před VOP.

1.6. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě dotazu kupujícího nebo v rámci akceptace objednávky.

1.7. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí každý kupující člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

1.8. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se též považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je též osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění (dále jen „podnikatel“).

 1. ZPŮSOB UZAVÍRANÍ KUPNÍ SMLOUVY

  2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu.

  2.2. Závaznou akceptací objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od kupujícího souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu kupujícího se změnou ceny a následným potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

  2.3. Závazná akceptace objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno a údaje o ceně a způsobu její úhrady, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

  2.4. Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší, nedošlo-li v této lhůtě k uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

  2.5. V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího řídí kromě těchto VOP i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude kupující informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 2. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

  3.1. Prodávající je povinen:

  3.1.1. dodat na základě uzavřené kupní smlouvy kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,

  3.1.2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR.

  3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

  3.3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

  3.4. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží, a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím placená předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

  3.5. Prodej prostřednictvím internetového obchodu není určen osobám mladším 18 let. V případě pochybností může prodávající požadovat prokázání věku kupujícího při dodání zboží a při neprokázání od kupní smlouvy odstoupit.

 3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

  4.1. Kupující je povinen:

  4.1.1. převzít zakoupené nebo objednané zboží,

  4.1.2. zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve lhůtě splatnosti a sjednaným způsobem včetně nákladů na doručení zboží,

  4.1.3. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,

  4.1.4. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

  4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazné akceptaci objednávky.

 4. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  5.1. Zboží je prodáván na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Dodané zboží má dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby. V případě kratší doby trvanlivosti kontaktuje před dodáním prodávající telefonicky nebo e-mailem kupujícího a zboží dodá až po souhlasu kupujícího.

  5.2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů od přijetí objednávky kupujícího prodávajícím; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

  5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě (závazné akceptaci objednávky) vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

  5.4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

  5.5. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího udávané výrobcem se mohou lišit od skutečnosti o ± 3 % z uvedené hodnoty.

  5.6. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

  5.7. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující.

  5.8. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

  5.9. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto VOP odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je v takovém případě povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve smyslu bodě 10.8. těchto VOP.

  5.10. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem.

  5.11. Způsoby plateb: Platba na dobírku prostřednictvím kurýrní společnosti, Platba na dobírku prostřednictvím České pošty, Platba předem převodem na bankovní účet, Vklad předem na bankovní účet.

  5.12. Platba předem převodem na účet. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail zašleme zálohovou fakturu. Po připsání platby na náš účet obdržíte na tentýž e-mail daňový doklad. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém vždy následující pracovní den. Při platbě předem převodem na účet může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby. Je nutné, aby částka byla připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky; v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou. Při osobním odběru zboží je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

  5.13. Doručení zboží: Objednávky jsou odesílány prostřednictvím kurýrní/přepravní společností nebo prostřednictvím České pošty. Náklady na doručení zboží nese prodávající. V případě platby na dobírku může být účtován dodatečný poplatek za dobírku, o kterém bude kupující informován při objednávání zboží.

 5. KUPNÍ CENA

  6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) některým ze způsobů uvedeným v bodě 5.11 těchto VOP.

  6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

  6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

  6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

  6.5. Všechny prodejní nebo marketingové akce jsou platné pouze do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

 6. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

  7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny a jeho převzetím.

 7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

  8.1. Pokud má dodané zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

  8.2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád, který je součástí těchto VOP. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si reklamační řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí; kupující spotřebitel zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, jak a kde lze reklamaci uplatnit v souladu s § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon“).

  8.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

  8.4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

  8.5. Kupující je povinen provést prohlídku zboží neprodleně při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

  Reklamace kupujícího spotřebitele

  8.6. Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  8.7. Kupující má právo uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) u prodávajícího tak, že doručí zboží na adresu prodávajícího, vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží a sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Reklamační řízení zboží začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

  8.7.1. doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

  8.7.2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

  8.8. Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku se zbožím pojistit. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá.

  8.9. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě). V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na přímo na prodávajícího.

  8.10. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího nebo u určené osoby.

  8.11. V místě určeném podle bodě 8.10 těchto VOP pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace v souladu s §19 odst. 2 Zákona.

  8.12. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

  8.13. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží v písemné podobě, v němž uvede, které právo kupující uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu bezodkladně.

  8.14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  8.15. Kupující nemá právo uplatnit práva z vadného plnění u vad, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

  8.16. Nárok na uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) u prodávajícího kupujícím zaniká:

  8.16.1. nepředložením dokladu o zaplacení, nebo dodacího listu,

  8.16.2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,

  8.16.3. uplynutím záruční doby zboží,

  8.16.4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

  8.16.5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

  8.16.6. neodborným zacházením se zbožím.

  8.17. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

  8.17.1. dodáním nového zboží,

  8.17.2. opravou zboží,

  8.17.3. vrácením kupní ceny zboží,

  8.17.4. poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny zboží,

  8.17.5. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

  8.18. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

  8.19. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží; případné další reklamace tohoto zboží se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu.

  8.20. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

  Práva a postup reklamace kupujícího podnikatele

  8.21. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

  8.22. V případě výskytu vady, za kterou odpovídá prodávající, může kupující podnikatel zboží reklamovat a požadovat výměnu za nové zboží. Není-li výměna zboží možná, je kupující – podnikatel oprávněn požadovat poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je kupující – podnikatel povinen zboží zaslat prodávajícímu zpět na své náklady.

  8.23. V ostatním se použije přiměřeně část reklamačního řádu vztahující se na kupujícího spotřebitele.

 8. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

  9.1. Správcem osobních údajů zákazníků a jejich zástupců je prodávající. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v bodě 1.1 a 1.2 těchto VOP.

  9.2. Ochrana osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy (zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 – GDPR) a podmínkami zpracování osobních údajů uvedených v Zásadách zpracování osobních údajů prodávajícího, které jsou dostupné internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

  9.3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Uživatel: nastavení". Pohyb zásilky lze sledovat v sekci "Objednávky".

  9.4. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas, aby prodávající využíval jeho kontaktní údaje pro zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích. Prodávající je oprávněn svůj souhlas kdykoliv e-mailem odvolat, a to i v rámci jakékoliv marketingové komunikace, kterou od prodávajícího obdrží.

  9.5. Další informace o zpracování osobních údajů a souvisejících právech Kupujícího obsahuje dokument Zásady zpracování osobních údajů. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, se seznámil s těmito zásadami.

 9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM

  10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu (i) vyprodání zásob, (ii) nedostupnosti zboží, (iii) pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, (iv) z důvodu vyšší moci, (v) nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na prodávajícím spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet určený kupujícím.

  10.2. U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží užívat a následně jej vrátit prodávajícímu.

  10.3. Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě, např. prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy poskytnutého prodávajícím.

  10.4. Odstoupení od smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu těchto VOP musí obsahovat údaje v něm požadované, a to zejména přesnou specifikaci zboží, datum objednání, jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů, adresa spotřebitele / spotřebitelů, podpis spotřebitele / spotřebitelů, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu, datum. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Doporučujeme zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

  10.5. Kupující spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

  10.6. Pokud některá ze stran od smlouvy odstoupí, ruší se smlouva od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

  10.7. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Jestliže kupující zvolil při vracení zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy doručeno. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

  10.8. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby podle bodu 10.7. těchto VOP před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení vráceného zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.4. těchto VOP nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

  10.9. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 10.2. těchto VOP a doručí prodávajícímu zboží, které je použité nebo je poškozené nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od spotřebitele uhrazení snížení hodnoty zboží.

  10.10. Při odstoupení od smlouvy nese náklady na vrácení zboží kupující.

  10.11. V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v bodech 10.3. a 10.4. těchto VOP, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle bodu 10.7. těchto VOP kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 10. RECENZE VÝROBKŮ

  11.1. Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí s daným produktem, odkazují na externí stránky nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozují dobré jméno prodávajícího nebo osob, s nimiž prodávající spolupracuje.

 11. DÁRKOVÉ POUKÁZKY (CERTIFIKÁTY)

  12.1. Dárkové poukázky (certifikáty) vystavené prodávajícím lze uplatnit na nákup zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Pokud není uvedeno jinak, dárkovou poukázku lze použít pouze na nákup zboží, nevztahují se na služby, na náklady na dopravu zboží nebo na jiné poplatky.

  12.2. Hodnota dárkové poukázky je uvedena na každé poukázce jako suma včetně DPH, přičemž poukázka funguje jako sleva z celkové částky objednaného zboží s DPH. Dárkovou poukázku lze využít jedině v celé hodnotě, v rámci jednoho nákupu, nelze ji uplatnit po částech. Nedoplatek za nákup zboží je třeba uhradit penězi, přeplatek se nevrací.

  12.3. Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost. V případě, že kupujícímu vznikne právo odstoupit od kupní smlouvy za nákup zboží, za které kupující zaplatil dárkovou poukázkou, kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny výlučně ve formě dárkové poukázky (zasláním dárkové poukázky na adresu zadanou kupujícím).

  12.4. Dárkovou poukázku lze uplatnit pouze v době uvedené na poukázce. Není-li na poukázce doba platnosti uvedena, lze poukázku uplatnit nejdéle jeden rok od jejího vydání.

 12. ŘEŠENÍ SPORŮ

  13.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

  13.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

  13.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  13.4. Kupující spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

  13.5. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

  13.6. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

  13.7. Dozor nad dodržováním povinností podle Zákona vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  14.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny v těchto VOP je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

  14.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

  14.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) podle bodu 5.7. těchto VOP do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

  14.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek. Písemná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem může probíhat i prostřednictvím datové schránky. V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa nebo adresy kupujícího uvedené v objednávce.

  14.5. Na vztahy neupravené těmito VOP se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona a dalších právních předpisů České republiky. Na vztahy, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým není spotřebitelem (např. obchodní společnost nebo fyzická osoba – podnikatel), se nevztahují ustanovení těchto VOP a právních předpisů zaměřená na ochranu spotřebitele.

  14.6. Tyto VOP nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

  14.7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

27.9. 2022